Splošni pogoji prodaje

- Veljavna različica od 18. oktobra 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorsko podjetje pravne oblike societat limitada unipersonal s kapitalom 1.000.000 evrov, vpisano v andorski register podjetij pod številko 16339, z mednarodno davčno številko za DDV SI23751720, s sedežem na naslovu C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-pošta: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (v nadaljevanju imenovano "Prodajalec") ima kot glavno dejavnost prodajo pnevmatik in povezanih izdelkov preko spletnega mesta maxityre.si (v nadaljevanju "Spletno mesto").

Te splošne prodajne pogoje je namenjeno uporabljati brez omejitev za vse prodaje izdelkov in storitev vsaki stranki, fizični ali pravni osebi, bodisi potrošniku, neprofesionalnemu ali profesionalnemu kupcu (v nadaljevanju "Kupec"), ki je opravil nakup na Spletnem mestu in določiti pogodbene odnose med Prodajalcem in Kupcem.

1. OPREDELITVE

Vsi skupni samostalniki, katerih prva črka je v tem dokumentu zapisana z veliko začetnico, imajo definicijo, določeno v tem členu.

 • Potrdilo o prejemu pomeni odgovorno elektronsko sporočilo, ki ga Prodajalec pošlje Kupcu po potrditvi Naročila s strani Kupca in vsebuje povzetek Naročila, veljavne splošne pogoje prodaje in ustrezni Račun.
 • Naročilnica pomeni povzetek Izdelkov, ki jih je Kupcu izbral Kupcu in jih je treba potrditi na Spletnem mestu za dokončanje Naročila.
 • Dobavnica pomeni dokument, ki ga Kupcu ob dostavi Naročila izroči Prevoznik, proti podpisu Kupca, ki potrjuje izročitev Naročila ter popolno stanje zadevnega ali zadevnih Izdelka(-ov) in odsotnost nepravilnosti.
 • Splošni pogoji prodaje pomenijo te splošne pogoje prodaje Prodajalca, ki se jih mora Kupcu držati za izvedbo svojega Naročila.
 • Kupcu pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki deluje kot Potrošnik, Ne-profesional ali Profesional, ki dostopa do Spletnega mesta z namenom izvedbe Naročila.
 • Naročilo pomeni enega ali več Izdelkov, ki jih je Kupcu naročil za vsako nakupno okoliščino na Spletnem mestu.
 • Potrošnik pomeni Kupca, fizično osebo, ki deluje za namene, ki ne spadajo v okvir njegove komercialne, industrijske, obrtniške, svobodne ali kmetijske dejavnosti.
 • Pogodba pomeni vse pogodbene dokumente, ki določajo pravice in obveznosti Strank za vsako Prodajo, navedene v Členu 15.
 • Datum dostave pomeni dejanski datum dostave Naročila Kupcu, naveden na Dobavnici.
 • Rok dostave pomeni najdaljši rok, naveden v Členu 8.2, v katerem se Prodajalec zavezuje dostaviti Naročilo Kupcu.
 • Rok za odstop pomeni rok, naveden v Členu 9.
 • Račun pomeni račun, poslan Kupcu preko Potrdila o prejemu.
 • Višja sila pomeni primer, ko dogodek, ki je izven nadzora dolžnika, ki ga ni bilo mogoče razumno predvideti ob sklenitvi Pogodbe in katerega učinkov ni mogoče preprečiti z ustreznimi ukrepi, prepreči izpolnitev njegove obveznosti s strani dolžnika.
 • Dobavitelj pomeni tretjo osebo Pogodbe, ki je v lasti Izdelka(-ov) Naročila Kupca.
 • Dostava pomeni prenos fizične posesti ali nadzora nad Izdelkom(-i) Kupcu.
 • Ne-profesional pomeni Kupca, pravno osebo, ki ne deluje v profesionalne namene (glej definicijo Profesional spodaj).
 • Ponudba izdelka pomeni ponudbo, objavljeno pod odgovornostjo Prodajalca na enem od njegovih nosilcev, zlasti na njegovem Spletnem mestu, namenjeno prodaji določenega Izdelka, ki vključuje zlasti fotografijo ter značilnosti in ceno Izdelka.
 • Stranka(-i) pomeni, v ednini, Kupca ali Prodajalca, obravnavanega posamezno, in v množini, Kupca in Prodajalca, obravnavana skupaj.
 • Cena pomeni skupno ceno, navedeno v Členu 5, ki se jo Kupcu zavezuje plačati za Naročilo.
 • Izdelek(-i) pomeni pnevmatike ali povezane izdelke (platišča, verige itd.), ki jih Prodajalec ponuja na prodaj na Spletnem mestu.
 • Profesional pomeni Kupca, fizično ali pravno osebo, javno ali zasebno, ki deluje za namene, ki spadajo v okvir njegove komercialne, industrijske, obrtniške, svobodne ali kmetijske dejavnosti, tudi ko deluje v imenu ali za račun drugega profesionalca.
 • Spletno mesto pomeni spletno mesto Prodajalca, dostopno na URL naslovu maxityre.si.
 • Imetnik pravice do odstopa pomeni osebo, navedeno v Členu 9.
 • Prevoznik pomeni prevozno podjetje, ki ga je izbral Dobavitelj ali Prodajalec za prevoz in Dostavo Naročila na naslov, ki ga je navedel Kupcu.
 • Prodajalec pomeni osebo, navedeno v Uvodu.
 • Prodaja pomeni pravni posel, sklenjen med Prodajalcem in Kupcem, s katerim se prvi zavezuje dostaviti Naročilo, drugi pa plačati Ceno.

2. PREDMET IN SPREJETJE

Splošni pogoji prodaje so namenjeni urejanju, brez omejitev, vseh Prodaj, sklenjenih preko Spletnega mesta Prodajalca, in določanju pogodbenih odnosov med Prodajalcem in Kupcem v zvezi z vsakim Naročilom.

Splošni pogoji prodaje imajo prednost in nadomeščajo vse druge morebitne dogovore, zaveze, izjave, obljube, namene, dokumentacije ali informacije, ki so bile predhodno sklenjene med Strankama v zvezi z Naročilom.

Veljavnost katerega koli Naročila s strani Kupca je strogo pogojena s predhodnim sprejetjem, brez omejitev ali pridržkov, vseh pogojev in določil Splošnih pogojev prodaje, ki so hkrati veljavni na Spletnem mestu, kar se izrazi z označitvijo polja z miškinim klikom levo od navedbe « Prebral/-a sem in se strinjam s splošnimi prodajnimi pogoji ter z izjavo o varstvu osebnih podatkov. ». Ta korak sledi po tem, ko je Kupcu omogočeno, da preveri podrobnosti svojega Naročila in njegovo Skupno ceno ter popravi morebitne napake, preden to potrdi za izražanje svojega dokončnega sprejetja.

Splošni pogoji prodaje so dostopni na Spletnem mestu in so Kupcu posredovani na trajnem nosilcu podatkov kot priloga Potrdila o prejemu.

Pogodba se šteje za sklenjeno med Strankama od izdaje Potrdila o prejemu s strani Prodajalca.

Prodajalec zagotavlja hrambo pisnega dokumenta, ki potrjuje Pogodbo od sklenitve Pogodbe in za obdobje desetih let od Dostave Naročila. Kupcu je omogočen dostop do arhivirane Pogodbe z enostavno zahtevo, naslovljeno na Prodajalca (https://www.maxityre.si/contact).

Kupec je obveščen, da sklenitev Pogodbe zanj pomeni prevzem obveznosti plačila Cene v korist Prodajalca.

3. IZDELKI

3.1 ZNAČILNOSTI IZDELKOV

Osnovne značilnosti in cena Izdelkov so navedene v vsaki Ponudbi Izdelka, objavljeni na Spletnem mestu. Ti elementi predstavljajo pogodbene informacije, ki zavezujejo Prodajalca v primeru sklenitve Pogodbe s Stranko in pod pogojem, da so zadevni Izdelki na zalogi.

Vsaka pnevmatika je na boku označena z DOT številko, ki je sestavljena na naslednji način:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Koda tovarne, kjer je bila pnevmatika izdelana
 • 4W : Dimenzijska koda, značilna za proizvajalca
 • HWNX : Dodatna koda, značilna za proizvajalca
 • 3903 : Datum izdelave pnevmatike, ki ustreza 39. tednu leta 2003.

4. NAROČILO

4.1 DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Javna spletna stran je na voljo vsem obiskovalcem, celo leto, 7 dni v tednu, 24 ur na dan, razen v primeru prekinitev, potrebnih za tehnično vzdrževanje, servisiranje in posodobitve, ki jih bo Prodajalec smatral za potrebne, ter v primeru tehničnih težav, ki niso odvisne od volje Prodajalca.

Vsi stroški, ki jih Kupci nosijo za zagotovitev lastnega dostopa do Spletne strani, ostanejo v njihovi izključni odgovornosti, vključno s stroški računalniške opreme, internetne naročnine in vse programske opreme.

4.2 IZBIRA IZDELKA ALI IZDELKOV

Kupec priznava in sprejema, da je iskanje in izbira izdelka ali izdelkov v celoti in izključno njegova odgovornost.

Za lažje iskanje Kupca, Prodajalec na svoji Spletni strani omogoča uporabo (i) iskalne vrstice, v katero lahko Kupec prosto vnaša ključne besede, in (ii) iskalnega orodja, ki temelji na različnih značilnostih izdelkov, navedenih na seznamu izbire. Prodajalec ne jamči za pravilno delovanje, zanimivost, popolnost in ustreznost teh orodij.

Kupcu je dolžnost, da se seznani z vsemi Ponudbami izdelkov, ki jih Prodajalec ponuja na svoji Spletni strani, in da izvede potrebne raziskave o izbranem modelu in konkurenci, da oceni ustreznost, zanimivost in skladnost Ponudbe izdelkov s svojimi potrebami.

Prodajalec informativno zagotavlja:

 • TECDOC podatke o povezavi med vozilom in deli;
 • BMF podatke o povezavi med vozilom, pnevmatikami in platišči;
 • podatke proizvajalcev o povezavi med vozili in verigami;
 • podatke o združljivosti med vozili in izdelki.

Prodajalec v nobenem primeru ne jamči za ustreznost, točnost ali popolnost teh podatkov, ki so zagotovljeni zgolj kot indikacija za lažje iskanje izdelkov. Kupec mora preveriti, ali izbrani izdelki ustrezajo in so skladni z njegovim vozilom.

Kupca posebej pozivamo, da si ogleda mnenja in podobne pnevmatike, ki so ponujene pod Ponudbo izdelkov, da oceni, ali je ogledani izdelek primeren za zadovoljevanje njegovih potreb.

Izbor izdelka se izvede s klikom na funkcijo "Dodaj v košarico" po izbiri zahtevane količine.

To dejanje ima samo učinek vključitve izbranega izdelka v košarico Kupca in na tej stopnji ne ustvarja nobene obveznosti nakupa.

Ko Kupec meni, da je izbor njegovih nakupov končan, mora samo obiskati razdelek "Košarica", da preveri pravilno izbiro izdelkov in količin ter se seznani s skupno ceno, povezano z njegovim Naročilom.

Pred dokončno potrditvijo Naročila lahko Kupec kadarkoli spremeni svojo košarico in ima možnost preveriti podrobnosti svojega Naročila in skupno ceno ter popraviti morebitne napake, preden to potrdi za izražanje svojega dokončnega sprejetja.

4.3 USTVARJANJE IN UPORABA RAČUNA KUPCA

Za dokončanje svojega Naročila mora Kupec ustvariti svoj osebni račun (če to še ni bilo storjeno ob prejšnjem Naročilu). V ta namen morajo Potrošnik in Ne-profesionalci zagotoviti veljaven elektronski naslov in nastaviti geslo ter navesti svojo identiteto, telefonsko številko in naslov. Profesionalci pa ustvarijo "profesionalni račun" z zagotovitvijo veljavnega elektronskega naslova in nastavitvijo gesla ter z navedbo svojega imena, priimka, imena podjetja, telefonske številke in naslova.

Kupec je pozvan, da izpolni vse koristne informacije v svojem osebnem računu, pri čemer so polja z zvezdico (*) obvezna.

Vse osebne informacije Kupcev so zbrane in obdelane za namene in pod pogoji, navedenimi v 14. členu spodaj in v Politiki zasebnosti.

Kupec se zavezuje, da bo zagotovil resnične in iskrene informacije ter obvestil Prodajalca o kakršnih koli spremembah, ki se nanje nanašajo. Povzetek zagotovljenih informacij je dostopen na Spletni strani. Nezagotavljanje zahtevanih informacij pomeni odpoved ustvarjanju računa in preprečuje Kupcu potrditev Naročila.

Uporabniško ime in geslo sta strogo osebna in zaupna: Kupec se zavezuje, da jih ne bo razkril tretji osebi ali jih prenesel. Vsako Naročilo, oddano z uporabo tega uporabniškega imena in gesla, se šteje za izvedeno s strani Kupca in posledično zavezuje Kupca do Prodajalca, razen če je bilo Naročilo oddano s strani tretje osebe zaradi varnostne luknje na spletni strani Prodajalca. Kupec mora Prodajalca takoj pisno obvestiti o vsaki uporabi svojega uporabniškega imena in gesla, ki se izvaja brez njegove vednosti in o kateri ima znanje.

Kupec lahko kadar koli popravi napake pri vnosu zahtevanih informacij. Prodajalec ne more biti odgovoren za morebitne napake pri vnosu in posledice, ki iz tega izhajajo, kot so zamuda in/ali napaka pri dostavi. V tem kontekstu bodo vsi stroški, povezani z ponovnim pošiljanjem Naročila, v celoti na račun Kupca.

Osebni račun Kupcu omogoča dostop do naslednjih informacij:

 • Vaša Naročila – Služba za stranke: seznam Naročil, oddanih na Spletni strani;
 • Spremenite svoje informacije: osebne informacije, ki jih je Kupec navedel, z možnostjo njihovega spreminjanja kadar koli.

Prodajalec si pridržuje pravico, da brez odlašanja ali odškodnine deaktivira račun katerega koli Kupca v primeru kršitve teh splošnih pogojev in pri goljufivi ali nezakoniti uporabi računa s strani Kupca ali katere koli tretje osebe.

Kupec lahko deaktivira svoj račun tako, da Prodajalca o svoji odločitvi obvesti po elektronski pošti na naslov https://www.maxityre.si/contact. Prodajalec bo račun deaktiviral v največ sedemdesetih dveh (72) urah od prejema tega elektronskega sporočila.

4.4 POTRDITEV NAROČILA

Po potrditvi svoje košarice, ustvarjanju računa, vnosu naslova za dostavo, izbiri načina plačila, je Stranka povabljena, da dokončno potrdi svoje naročilo z izvedbo plačila preko funkcije "Izvedi varno plačilo". Učinkovitost te operacije je podrejena predhodnemu sprejetju teh splošnih prodajnih pogojev (glej zgoraj).

Dokončna potrditev Naročila ima za posledico, da se Stranka zaveže k obveznosti plačila Cene v korist Prodajalca.

Po prejemu plačila s strani Prodajalca, Stranka prejme elektronsko sporočilo od Prodajalca, ki povzema njeno Naročilo.

4.5 PREKLIC NAROČILA (ODPOVEDNA KLAVZULA)

Ta člen predstavlja odpovedno klavzulo, ki določa obveznosti, katerih neizpolnitev bo privedla do razveljavitve Prodaje.

4.5.1 Preklic Naročila s strani Stranke
 1. Po lastni presoji:
  po dokončni potrditvi svojega Naročila ima Stranka možnost zahtevati njegov preklic po lastni presoji, pod pogojem, da izdelki Naročila še niso v pripravi;
 2. Zamuda ali zavrnitev dostave:
  v primeru zamude ali zavrnitve dostave s strani Prodajalca in v skladu s pogoji in načini, ki so navedeni v Členu 8.2;
 3. Odstop od pogodbe:
  v primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe pod pogoji iz Člena 9;
 4. Neskladnost:
  v primerih neskladnosti, navedenih v Členu 10.2;
 5. Skrita napaka:
  v primeru skrite napake v smislu Člena 10.2; in
 6. Višja sila:
  v primeru dokončne onemogočenosti Prodajalca, da izpolni svoje obveznosti zaradi višje sile v skladu z Členom 13.
4.5.2 Preklic naročila s strani prodajalca

Prodajalec lahko prekliče naročilo, to pomeni razveže prodajo v naslednjih primerih:

 1. Zamuda ali neplačilo:
  v primeru neizpolnitve obveznosti plačila s strani stranke v skladu z 6. členom;
 2. Nedobavljivost izdelkov:
  v primeru nedobavljivosti izdelkov na zalogi;
 3. Neuspeh stranke pri prevzemu izdelkov na navedenem naslovu:
  v primeru neuspeha stranke pri prevzemu izdelkov na navedenem naslovu v smislu in pod pogoji 8.5 člena;
 4. Višja sila:
  v primeru trajne onemogočenosti stranke pri izpolnjevanju svojih obveznosti zaradi višje sile v skladu z 13. členom.
4.5.3 Predhodna opomina

Razveljavitev Prodaje mora biti, razen v nujnih primerih, predhodno opomnjena s strani neizpolnjujoče Stranke, da izpolni svojo obveznost v razumnem roku, razen v naslednjih primerih:

 • odpoved po lastni presoji (Člen 4.5.1(i));
 • posebni primeri zavrnitve dostave in neupoštevanja roka za dostavo, ki je določen kot bistveni pogoj v skladu s Členom 8.2;
 • izvršitev pravice do odstopa od nakupa (Člen 4.5.1(iii));
 • nedobavljivost Izdelkov (Člen 4.5.2(ii)); in
 • neuspeh Stranke pri prevzemu Izdelkov na navedenem naslovu (Člen 4.5.2(iii)).

Ta opomina se sklicuje na ta Člen 4.5 in izrecno navaja razlog za razveljavitev ter, da bo v primeru, da neizpolnjujoča Stranka ne izpolni svoje obveznosti, druga Stranka upravičena do razveljavitve Prodaje.

Stranko vabimo, da si ogleda morebitne dodatne pogoje opomina, ki so navedeni v teh Splošnih pogojih prodaje in so dogovorjeni za vsak posamezen primer odpovedi Naročila, omenjen zgoraj.

4.5.4 Formalizem razveze

Stranka, ki želi razvezati Prodajo, lahko to stori:

 • z obvestilom, ki navaja primer razveze;
 • z zahtevo na sodišču.

V primeru uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe se zgoraj omenjeno obvestilo izvede z obrazcem za odstop ali katero koli drugo nedvoumno izjavo pod pogoji Člena 9.

V primeru odpovedi po lastni presoji se obvestilo izvede s strani Kupca preko njegovega računa z izbiro zadevnega Naročila in odprtjem reklamacije preko podpore z uporabo ticket sistema.

4.5.5 Trenutek razveze

Razveza Prodaje bo učinkovala od:

 • prejema zgoraj omenjenega obvestila s strani druge Stranke (razen v primeru, ko se je Družba v tem času že izpolnila v primeru Člena 4.5.1(ii));
 • datuma, ki ga določi pristojni sodnik v primeru sodne razveze.
4.5.6 Učinki razveljavitve

Morebitna vračila potekajo pod naslednjimi pogoji:

 • v primeru razveljavitve po lastni presoji (člen 4.5.1(i)): povračilo Naročila v največ desetih (10) delovnih dneh od elektronskega sporočila potrditve Prodajalca, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec ob oddaji Naročila;
 • v primeru razveljavitve zaradi zamude ali zavrnitve dostave (člen 4.5.1(ii)): povračilo Naročila pod pogoji člena 8.2;
 • v primeru razveljavitve po odstopu (člen 4.5.1(iii)): povračilo Naročila pod pogoji člena 9;
 • v primeru razveljavitve zaradi pomanjkanja skladnosti (člen 4.5.1(iv)): Prodajalec povrne Potrošniku ali Ne-profesionalnemu kupcu plačano ceno in stroške vračila izdelka(-ov) takoj, ko prejme izdelek(-e) ali dokazilo o njihovem vračilu s strani Kupca, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh. Povračilo se izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Potrošnik ali Ne-profesionalni kupec ob sklenitvi Naročila, razen če se ta izrecno strinja drugače, in v vsakem primeru brez dodatnih stroškov;
 • v primeru razveljavitve zaradi nedobavljivosti na zalogi (člen 4.5.2(ii)): povračilo Naročila v največ treh (3) delovnih dneh od elektronskega sporočila o razveljavitvi Prodajalca, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec ob oddaji Naročila; in
 • v primeru neuspeha Kupca pri prevzemu Izdelkov na navedenem naslovu (člen 4.5.2(iii)): povračilo Naročila v največ treh (3) delovnih dneh od elektronskega sporočila o razveljavitvi Prodajalca, z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Kupec ob oddaji Naročila in po odštetju stroškov vračila ter morebitnih stroškov poskusov ponovne dostave, omenjenih v členu 8.5.

Razveljavitev Prodaje ne bo vplivala na člena 21 in 22, ki bosta med Strankama ostala v veljavi.

5. CENE

Vsaka ponudba izdelka vključuje enotno ceno brez davka (brez DDV). Referenčna valuta je: evro.

V skladu s 19. členom spodaj so vsa Naročila podvržena zakonom Kneževine Andore, za katera se šteje, da so bila izvedena na tem ozemlju, kjer je Prodajalec ustanovljen. Posledično cene Ponudb Izdelkov ne vključujejo morebitnih okoljskih prispevkov, ki veljajo zunaj Kneževine Andore.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe svojih cen kadarkoli. Stranka je obveščena, da se cene Ponudb Izdelkov lahko večkrat na dan spremenijo. Cene, ki se uporabljajo za Naročilo, so tiste, ki so prikazane na Spletnem mestu ob končni potrditvi Naročila v smislu 4.4 člena.

V okviru nekaterih Ponudb Izdelkov Prodajalec Stranki omogoča orodje za primerjavo cene z cenami nekaterih svojih konkurentov. Da bi izvedela datum, ko je Prodajalec zabeležil ceno konkurence, je Stranka vabljena, da postavi miško nad zadevno ceno, da se prikaže besedilni oblaček, ki označuje datum in uro zbiranja konkurenčne cene s strani Prodajalca.

Skupna Cena Naročila je sestavljena iz:

 • celotnega zneska cen izbranih količin izdelkov in storitev s strani Stranke; in
 • morebitnih stroškov pošiljanja (razen ponudbe stroškov pošiljanja pod pogoji).

6.1 PLAČILO S KREDITNO KARTICO

Prodajalec sprejema plačila samo s kreditnimi karticami Visa, Mastercard ali Maestro.

Varno spletno plačilo s kreditno kartico se izvede preko ponudnika plačilnih storitev.

Vse faze plačila s kreditnimi karticami so podvržene plačilnemu sistemu HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, ki je v celoti šifriran in zaščiten. Uporabljen protokol je SSL v kombinaciji z bančno elektroniko (protokol 3D secure).

To pomeni, da informacije, povezane z naročilom, in številka kreditne kartice ne krožijo nešifrirano po internetu. Številka kreditne kartice ni natisnjena na nobenem papirju, računu, potrdilu ali drugem seznamu.

Prodajalec nima vpogleda v številke kartic. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT po posredovanju transakcije plačila trgovčevi banki ne hrani številk kartic. Tako nihče nima dostopa do podatkov kreditnih kartic kupcev, ne preko računalnika ne v tiskani obliki. Tveganje za hekerski vdor številke kreditne kartice pri nakupu na spletnih straneh Prodajalca, ki uporabljajo HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, je skoraj nično.

Profesionalci lahko uporabljajo tudi sistem avtomatskega bremenjenja GoCardless (gocardless.com), ki ga je izbral Prodajalec. Ta sistem je v celoti šifriran.

Pri plačilih s kreditno kartico se transakcija takoj bremeni, ko stranka izvede plačilo. Obveznost plačila s kartico je nepreklicna. S sporočanjem svojih bančnih podatkov ob Prodaji stranka pooblašča Prodajalca, da bremeni njeno kartico za znesek, ki ustreza navedeni ceni. Stranka potrjuje, da je zakoniti lastnik kartice, ki se bo bremenila, in da ima zakonsko pravico do njene uporabe. V primeru napake ali nezmožnosti bremenitve kartice je lahko Naročilo preklicano pod zgoraj navedenimi pogoji.

Dejavnosti v zvezi s pogodbo o prodaji na daljavo vodi AD TYRES INTERNATIONAL EU s sedežem na naslovu Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registrska številka podjetja OC 1277.

6.2 PLAČILO PREKO PAYPAL

Stranka, ki se odloči za plačilo preko Paypal (www.paypal.com), mora imeti ali ustvariti račun pri tem ponudniku (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcije, izvedene preko Paypala, so zaščitene s protokolom 3D-Secure. Prodajalec v nobenem trenutku nima dostopa do bančnih podatkov stranke.

6.3 PLAČILO Z BANČNIM NAKAZILOM

Stranka lahko izvede svoje plačilo z bančnim nakazilom SEPA na račun Prodajalca, katerega podatki so naslednji:

Imetnik računa: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Da bi bilo nakazilo upoštevano s strani Prodajalca, je nujno, da stranka v referenco nakazila ali v za to predvideno polje vpiše svojo številko Naročila. Številka naročila je stranki ponovno navedena na strani, namenjeni nakazilu SEPA.

Naročilo bo obdelano šele po prejemu nakazila in po potrditvi. Posledično se lahko napovedani rok za odpremo spremeni glede na čas prejema vašega plačila.

V primeru plačila z bančnim nakazilom se morebitni dodatni stroški, ki jih zaračuna izdajateljska banka, ne morejo odšteti od prejetega plačila.

7. LASTNIŠTVO IN PRENOS TVEGANJ

Izdelki postanejo last Stranke takoj po potrditvi Naročila. Posledično je Stranka izključno odgovorna za uvoz in vnos Izdelkov v državo cilja, ki jo je izbrala za pošiljanje. Stranko vabimo, da se seznani z morebitnimi obveznostmi, ki izhajajo iz uvoza Izdelkov v omenjeno državo cilja.

Vsako tveganje izgube ali poškodovanja Izdelkov se prenese na Poslovno Stranko z dnem prenosa lastništva.

Vsako tveganje izgube ali poškodovanja Izdelkov se prenese na Potrošniško Stranko v trenutku, ko ta ali tretja oseba, ki jo je določila, in ki ni prevoznik, ki ga je predlagal Prodajalec, fizično prevzame Izdelke.

Ko Potrošnik ali Ne-profesionalna oseba za Dostavo Izdelkov izbere prevoznika, ki ni tisti, ki ga je predlagal Prodajalec, se tveganje izgube ali poškodovanja blaga prenese na Potrošnika ali Ne-profesionalno osebo ob predaji blaga prevozniku.

8. DOSTAVA

Dostava Naročila se izvede po izbiri Stranke, izraženi ob Naročilu, z dostavo Naročila na naslov, ki ga je Stranka navedla.

8.1 STROŠKI DOSTAVE

Glede avtomobilskih delov in vseh ostalih artiklov so stroški pošiljanja navedeni v košarici.

Glede pnevmatik so stroški dostave brezplačni za Stranko pri nakupu dveh (2) identičnih izdelkov. V primeru nakupa posameznega izdelka (avtomobilske pnevmatike, platišča) so stroški dostave na strani Stranke, razen za motociklistične pnevmatike, kjer so stroški pošiljanja brezplačni že od prve kupljene pnevmatike.

8.2 ROK DOBAVE

Prodajalec se zavezuje, da bo Naročilo dostavil v največ tridesetih (30) dneh od potrditve Naročila (»Rok Dostave«). Kupec priznava in brezpogojno sprejema, da noben drug rok, naveden na Spletnem mestu, ne predstavlja trdne obveznosti Prodajalca do Kupca.

Kupec je izključno informativno obveščen, da dostava običajno poteka med dvema (2) in osmimi (8) delovnimi dnevi od prejema popolnega plačila Cene Naročila. V primeru izbire več Izdelkov v okviru istega Naročila, je možno, da ti ne bodo dostavljeni isti dan, kar ne more biti predmet kakršnekoli zahteve s strani Kupca.

Zgoraj navedeni Rok Dostave je prekinjen v naslednjih primerih:

 1. zamuda pri plačilu;
 2. napaka pri naslovu, ki ga je navedel Kupec;
 3. odsotnost Kupca ali njegovega pooblaščenega zastopnika za prevzem Naročila.

V primerih (i) in (ii) se Rok Dostave začne znova teči od odprave incidenta plačila za novo obdobje tridesetih (30) dni.

V primeru (iii) se Kupec in Prodajalec (ali prevoznik, če je to primerno) dogovorita o novem datumu dostave, za katerega se Kupec zavezuje, da bo on ali njegov zastopnik prisoten.

V primeru, da Prodajalec ne izpolni svoje obveznosti dostave Naročila v Roku Dostave, lahko Potrošnik ali Ne-profesionalni kupec razdre Prodajo, če je po tem, ko je Prodajalca pozval, da izvrši dostavo Naročila v dodatnem razumnem roku, ta v tem roku ni izpolnil svoje obveznosti.

Prodaja se šteje za razdrto ob prejemu pisma ali pisnega obvestila Prodajalca o tej razdravitvi, razen če se Prodajalec ni izpolnil svoje obveznosti v vmesnem času.

Potrošnik ali Ne-profesionalni kupec lahko vendarle takoj razdre Prodajo:

 • če Prodajalec zavrne dostavo Naročila ali če je očitno, da Naročila ne bo dostavil;
 • če Prodajalec ne izpolni svoje obveznosti dostave Naročila na datum ali ob izteku Roka Dostave in ta rok za Potrošnika ali Ne-profesionalnega kupca predstavlja bistveno pogoj pogodbe. Ta bistveni pogoj izhaja iz okoliščin, ki obdajajo sklenitev pogodbe, ali iz izrecne zahteve Potrošnika ali Ne-profesionalnega kupca pred sklenitvijo pogodbe.

Poleg možnosti razdrte Prodaje lahko Potrošnik ali Ne-profesionalni kupec uporabi vse druge pravne možnosti, ki jih predvideva njegova nacionalna zakonodaja.

Potrošniki in Ne-profesionalni kupci so poleg tega povabljeni, da si ogledajo Člen 4.5 glede razdrte.

Te pravice Potrošnika ali Ne-profesionalnega kupca ne vplivajo na pravico do odškodnine.

Ko je Prodaja razdrta pod pogoji tega Člena, Družba povrne Potrošniku ali Ne-profesionalnemu kupcu celotno plačano vsoto, najkasneje v štirinajstih (14) dneh od datuma, ko je bila Prodaja razglašena za razdrto.

8.3 TEŽAVE S DOBAVLJENIMI IZDELKI

Kupec, njegov pooblaščenec ali njegov predstavnik morajo preveriti skladnost stanja Izdelkov ob dostavi, ne glede na to, ali ta poteka na njegovem domu. Kupec mora sam poskrbeti za obveščanje in dajanje navodil svojim pooblaščencem ali predstavnikom glede preverjanja skladnosti Izdelkov.

Kupec, njegov pooblaščenec ali njegov predstavnik morajo ob dostavi Prevozniku sporočiti vse pripombe glede Izdelkov. Te pripombe morajo biti izrecno in natančno navedene na Dostavnem listu.

Če Izdelki, ki so predmet Naročila, niso skladni ali če je prejeti paket v slabem stanju, lahko Kupec zavrne Dostavo. Nato mora o tem brez odlašanja obvestiti Prodajalca tako, da kontaktira službo za stranke preko sistema zahtevkov.

V primeru neskladnosti se uporabljajo določila Člena 10.3 spodaj.

V primeru poškodovanega in zavrnjenega paketa se pri Prevozniku odpre spora glede Izdelkov, ki so predmet Naročila. Od Kupca se bo zahtevalo, da poda datirano in podpisano potrdilo o poškodovanem paketu, da se lahko spor odpre.

Rok za reševanje sporov pri Prevozniku je najmanj deset (10) delovnih dni in lahko traja do štiri (4) tedne od njegovega odprtja. Ti roki so podani kot informativni s strani Prodajalca na podlagi njegovih izkušenj in na noben način ne morejo biti zavezujoči.

Uporaba teh določil se izvaja brez poseganja v vse druge pravice, ki jih ima Kupec po veljavni zakonodaji.

8.4 DOBÁVNICA

Prevoznik izroči Stranki Dobávnico proti podpisu, ki izrecno navaja možnost podajanja pripomb, zlasti v primeru očitnih napak izdelka ali izdelkov ali v primeru, da navodila za uporabo niso bila priložena.

Stranka priznava in sprejema, da podpis Dobávnice s strani nje same, njenega pooblaščenca ali njenega predstavnika predstavlja nedvoumen dokaz o Datumu Dobave celotnega Naročila ali, v primeru ločene dostave izdelkov iz istega Naročila, o izdelkih, ki so predmet te dostave.

8.5 TEŽAVE PRI DOSTAVI

Prodajalec se zavezuje, da bo naročilo dostavil na naslov za dostavo, ki ga je stranka navedla ob oddaji naročila. V zvezi s tem se stranka zavezuje, da bo prodajalcu zagotovila obstoječ, popoln in natančen naslov za dostavo na lokaciji, kjer je dostava naročila možna in dovoljena.

V primeru napake v naslovu za dostavo, ki ga je posredoval Kupec, bo vsaka sprememba le-tega povzročila stroške ponovnega pošiljanja. Ti stroški, ki znašajo petnajst (15) evrov, bodo bremenili Kupca in jih bo zaračunal Prodajalec.

Stranka zagotavlja prodajalcu svojo prisotnost na mestu dostave ali prisotnost pooblaščenega uslužbenca ali predstavnika za prevzem naročila. V nasprotnem primeru prodajalec ne more biti odgovoren za kakršnokoli zamudo pri dostavi.

Če stranka ob dostavi ni prisotna, mora stopiti v stik s prevoznikom, ki je zadolžen za njen paket, da se dogovori za nov datum dostave ali prevzem na najbližjem skladišču.

Za drugi poskus dostave bo zaračunan strošek poskusa ponovne dostave v višini tri (3) evrov v korist prodajalca.

Če stranka v roku, ki ga določi prevoznik, ne stopi v stik s prevoznikom, bodo paketi vrnjeni nazaj v skladišča prodajalca, ki bo ob prejemu vrnjenega paketa obvestil o preklicu naročila in razveljavitvi prodaje.

Stroški vračila v trideset (30) evrov na paket bodo izključno na strani stranke.

Stroški vračila in morebitni stroški ponovne dostave bodo odšteti ob vračilu denarja za naročilo.

8.6 PROIZVODI NA ZALOGO

Nekateri Proizvodi so lahko na zalogi. To je posebej navedeno z oznako "Del na zalogi za menjavo po standardu" v njihovem tehničnem listu.

Cena Proizvodov na zalogi vključuje ceno dela in zaloge, to je znesek, ki ga zahteva proizvajalec, da se zagotovi vračilo starih nadomestnih delov za njihovo obnovo in recikliranje.

Ob prejemu novega Proizvoda mora Stranka vrniti rabljeni Proizvod Prodajalcu na naslov, ki ga je ta posredoval za vračila Proizvodov na zalogi, v največ tridesetih (30) dneh od prejema novega Proizvoda. V nasprotnem primeru Stranka ne more dobiti povračila zaloge.

Vrnjeni Proizvod mora biti enakovreden, popoln in postavljen v embalažo novega Proizvoda. Stroške ponovnega pošiljanja krije Stranka.

Ob prejemu rabljenega Proizvoda Prodajalec povrne Stranki znesek zaloge v največ petnajstih (15) dneh pod pogojem, da je rabljeni Proizvod v skladu z zgoraj navedenimi predpisi.

Vračilo se izvede z uporabo istega plačilnega sredstva, kot ga je Stranka uporabila za nakup novega Proizvoda.

9. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

9.1 UPRAVIČENEC DO PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Upravičenec do pravice do odstopa od pogodbe (»Upravičenec do Pravice do Odstopa od Pogodbe«) je Potrošniški Klient, kadar je Pogodba sklenjena na daljavo, po telefonskem nagovarjanju ali zunaj poslovnih prostorov.

9.2 ROK ZA ODSTOP OD POGODBE

Imetnik pravice do odstopa od pogodbe ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh (v nadaljevanju "Rok za odstop od pogodbe") odstopi od pogodbe brez navajanja razlogov za svojo odločitev in brez da bi nosil druge stroške, kot so navedeni v tem členu.

Rok za odstop od pogodbe začne teči od dneva prejema izdelka(-ov) s strani Imetnika pravice do odstopa od pogodbe ali tretje osebe, ki ni prevoznik in jo je določil Imetnik pravice do odstopa od pogodbe. Če je bila pogodba sklenjena zunaj poslovnih prostorov, lahko Imetnik pravice do odstopa od pogodbe svojo pravico uveljavlja od sklenitve pogodbe dalje.

V primeru Prodaje več izdelkov, ki so dostavljeni ločeno, ali v primeru Prodaje izdelka, ki je sestavljen iz več serij ali delov, katerih dostava je razporejena čez določeno obdobje, Rok za odstop od pogodbe začne teči od dneva prejema zadnjega izdelka, serije ali dela.

V primeru Naročila, ki predvideva redno dostavo izdelkov čez določeno obdobje, Rok za odstop od pogodbe začne teči od dneva prejema prvega izdelka.

Dan sklenitve pogodbe ali dan prejema izdelka se ne šteje v Rok za odstop od pogodbe. Rok za odstop od pogodbe začne teči na začetku prve ure prvega dne in se konča ob izteku zadnje ure zadnjega dne Roka za odstop od pogodbe. Če Rok za odstop od pogodbe poteče na soboto, nedeljo ali praznik ali dela prost dan, se podaljša do prvega naslednjega delovnega dne.

9.3 IZVAJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Za izvajanje pravice do odstopa od pogodbe, Imetnik Pravice do Odstopa obvesti Prodajalca o svoji odločitvi za odstop s pošiljanjem izpolnjenega obrazca dostopnega tukaj (in na koncu teh pogojev) ali katerekoli druge izjave, ki jasno izraža njegovo voljo do odstopa, poslane po elektronski pošti (https://www.maxityre.si/contact), in sicer pred iztekom Roka za Odstop.

Breme dokazovanja izvajanja pravice do odstopa nosi Imetnik Pravice do Odstopa.

9.4 VRAČILO IZDELKA ALI IZDELKOV

Imetnik Pravice do Odstopa vrne ali izroči izdelek ali izdelke Prodajalcu ali osebi, ki jo ta določi, brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v štirinajstih (14) dneh po sporočilu svoje odločitve o odstopu od pogodbe, razen če Prodajalec ne ponudi, da bo izdelek ali izdelke prevzel sam.

Imetnik Pravice do Odstopa nosi samo neposredne stroške vračila izdelka ali izdelkov.

Imetnik pravice do odstopa od pogodbe lahko sam organizira vračilo izdelka(-ov) tako, da neposredno krije povezane stroške, ali pa od Prodajalca zahteva, pod pogojem njegovega sprejetja, prevzem teh stroškov vračila, ki bodo Imetniku pravice do odstopa od pogodbe zaračunani v višini ocenjenega zneska trideset (30) evrov na artikel (pod pogojem potrditve s strani prevoznika).

Odgovornost Imetnika Pravice do Odstopa se lahko uveljavlja samo v primeru zmanjšanja vrednosti izdelka ali izdelkov, ki je posledica ravnanj, ki niso potrebna za ugotavljanje narave, lastnosti in pravilnega delovanja izdelka ali izdelkov.

6. FINANČNI POGOJI

Plačilo je takojšnje ob naročilu, ki ga bo Prodajalec obdelal šele po prejemu celotnega plačila s strani Stranke.

V primeru, da Prodajalec v treh (3) dneh po potrditvi naročila ne prejme plačila cene, Stranka prejme obvestilo Prodajalca, ki jo poziva k plačilu cene v dodatnem roku štirih (4) dni. Če plačilo ni izvedeno, lahko Prodajalec naročilo prekliče in s tem razdre Prodajo.

Stranka lahko svoje naročilo plača z naslednjimi plačilnimi sredstvi:

 • kreditno kartico;
 • SEPA nakazilom (z možnostjo avtomatskih obremenitev za Poslovne stranke).

Stranka prevzema posledice morebitnih napak pri vnosu med postopkom plačila in vse anomalije ali disfunkcije plačilnih sredstev.

Prodajalec lahko od vseh Poslovnih strank zahteva plačilo zamudnih obresti, ki zapadejo na dan po datumu zapadlosti. Obrestna mera za zamudne obresti bo enaka obrestni meri, ki jo uporablja Evropska centralna banka za svojo najnovejšo operacijo refinanciranja, povečano za 10 odstotnih točk. Uporabna obrestna mera za prvo polletje zadevnega leta je obrestna mera, ki velja 1. januarja tega leta. Za drugo polletje zadevnega leta je to obrestna mera, ki velja 1. julija tega leta. Zamudne obresti so zahtevane brez potrebe po opominu.

Poleg tega bo vsaka Poslovna stranka, ki zamudi s plačilom, avtomatično dolžna Prodajalcu pavšalno odškodnino za stroške izterjave v višini štirideset evrov (40,00 €). Če so stroški izterjave višji od zneska te pavšalne odškodnine, lahko Prodajalec zahteva dodatno odškodnino, ob predložitvi dokazil. Vendar Prodajalec ne more uveljavljati pravice do teh odškodnin, če odprtje postopka zaščite, prestrukturiranja ali sodne likvidacije prepoveduje plačilo zapadlega dolga, ki ga dolguje.

V primeru neuspelega bremenjenja, za vse Poslovne stranke, stranka soglaša, da se neplačani računi avtomatično poravnajo s kreditno kartico njene družbe.

Po vsakem plačilu, ne glede na način, Stranka prejme potrditveno elektronsko sporočilo.

9.5 VRAČILO DENARJA

Ko je pravica do odstopa od pogodbe izvršena, Prodajalec povrne Imetniku Pravice do Odstopa od Pogodbe celotni znesek plačil, vključno s stroški dostave, brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je bil obveščen o odločitvi Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe, da se odstopi od pogodbe.

Ne glede na zgoraj navedeno, ko Prodajalec ne ponudi, da bi sam prevzel izdelek ali izdelke, lahko Prodajalec odloži vračilo denarja do prevzema izdelka ali izdelkov ali dokler Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe ne predloži dokazila o pošiljanju izdelka ali izdelkov, pri čemer se upošteva datum prvega od teh dogodkov.

Prodajalec izvede to vračilo denarja z uporabo istega plačilnega sredstva, ki ga je uporabil Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe za prvotno transakcijo, razen če se Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe izrecno strinja, da se uporabi drugo plačilno sredstvo in pod pogojem, da vračilo denarja ne povzroči stroškov za Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe.

Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe izrecno izbral dražji način dostave kot je standardni način dostave, ki ga ponuja Prodajalec.

9.6 POSLEDICE

Izvršitev pravice do odstopa od pogodbe prekine obveznost Strank, da izvršijo Pogodbo na daljavo ali Pogodbo zunaj poslovnih prostorov, ali da jo sklenejo, ko je Imetnik Pravice do Odstopa od Pogodbe podal ponudbo. Izvršitev pravice do odstopa od glavne Pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov samodejno prekine vsako pomožno pogodbo, brez stroškov za Imetnika Pravice do Odstopa od Pogodbe razen tistih, ki so predvideni v tem členu.

10. GARANCIJE

Uveljavljanje kakršne koli garancije, predvidene v tem členu, je treba zahtevati z obravnavanjem Prodajalca na naslednjem URL naslovu:

https://www.maxityre.si/contact

10.1 PREDHODNO OPOZORILO

Stranka mora zagotoviti, da so izdelki, ki jih naroča, skladni s predpisi proizvajalca svojega vozila.

Stranka je prav tako dolžna upoštevati predpise in priporočila proizvajalca za vse, kar zadeva varnost in zanesljivost vozila, zlasti velikost pnevmatik in platišč, napihovanje in tlak pnevmatik ter pogoje montaže in skladiščenja pnevmatik.

Nobena od garancij, določenih v tem členu, ne upošteva napak zaradi napake pri montaži, niti običajne obrabe izdelkov, niti posledic zaradi neustrezne uporabe izdelkov, niti poškodovanja izdelkov zaradi malomarnosti stranke ali katerega od njenih zaposlenih.

10.2 GARANCIJA SKLADNOSTI

10.2.1 Skladnost izdelkov

Prodajalec dobavi Potrošniku izdelke, ki izpolnjujejo zahteve, navedene v členih 10.2.2, 10.2.3 in 10.2.4.

10.2.2 Subjektivni kriteriji skladnosti

Da bi bili izdelki skladni s prodajno pogodbo, morajo zlasti, če je to primerno:

 • ustrezati opisu, vrsti, količini in kakovosti ter imeti funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge značilnosti, kot je predvideno v prodajni pogodbi;
 • biti primerni za poseben namen, ki ga je Potrošnik sporočil Prodajalcu najkasneje ob sklenitvi prodajne pogodbe in ga je Prodajalec sprejel;
 • biti dobavljeni z vsemi dodatki in navodili, zlasti za namestitev, kot je predvideno v prodajni pogodbi; in
 • biti zagotovljeni z posodobitvami, kot je predvideno v prodajni pogodbi.
10.2.3 Objektivni kriteriji skladnosti

(i) Poleg izpolnjevanja vseh zahtev za skladnost, določenih v pogodbi, morajo biti Izdelki:

 1. primerni za namene, za katere se običajno uporabljajo blaga iste vrste, ob upoštevanju, če je to potrebno, vseh določb prava Evropske unije in veljavnega nacionalnega prava ter vseh obstoječih tehničnih standardov ali, v odsotnosti takšnih tehničnih standardov, specifičnih kodeksov ravnanja, ki veljajo za zadevni sektor;
 2. v primeru potrebe, imeti kakovost vzorca ali modela, ki ga je Prodajalec pred sklenitvijo pogodbe dal na razpolago Potrošniku, in ustrezati opisu tega vzorca ali modela;
 3. v primeru potrebe, biti dobavljeni z dodatki, vključno z embalažo in navodili za namestitev ali drugimi navodili, ki jih Potrošnik lahko razumno pričakuje, da jih bo prejel; in
 4. biti v količini in imeti lastnosti ter druge značilnosti, vključno z vidiki trajnosti, funkcionalnosti, združljivosti in varnosti, ki so običajne za blago iste vrste in ki jih Potrošnik lahko razumno pričakuje, glede na naravo Izdelkov in ob upoštevanju vseh javnih izjav, ki jih je dal Prodajalec ali druge osebe, ki so višje v verigi transakcij ali v imenu Prodajalca ali takšnih oseb, vključno s proizvajalcem, zlasti v oglaševanju ali na etiketi.

(ii) Prodajalec ni zavezan izjavam, omenjenim v (i), točki d), če dokaže:

 1. da ni imel in razumno ni mogel imeti znanja o zadevni javni izjavi;
 2. da je bila javna izjava v času sklenitve pogodbe popravljena na enak način kot je bila dana ali na primerljiv način; ali
 3. da odločitev za nakup Izdelkov ni mogla biti vplivana s strani javne izjave.

(iii) Pomanjkanje skladnosti v smislu (i) ne obstaja, če je bil Potrošnik ob sklenitvi Prodajne pogodbe posebej obveščen, da določena značilnost Izdelkov odstopa od objektivnih kriterijev skladnosti, določenih v (i), in je Potrošnik to odstopanje izrecno in ločeno sprejel ob sklenitvi Prodajne pogodbe.

10.2.4 Nepravilna namestitev Izdelkov

Vsaka neskladnost, ki izhaja iz nepravilne namestitve Izdelkov, se šteje za neskladnost Izdelkov, če:

 1. namestitev je del pogodbe o Prodaji in jo je izvedel Prodajalec ali pod njegovo odgovornostjo; ali
 2. namestitev, ki bi jo moral izvesti Potrošnik, je izvedel le-ta in nepravilna namestitev je posledica pomanjkljivosti v navodilih za namestitev, ki jih je zagotovil Prodajalec.
10.2.5 Odgovornost Prodajalca

Prodajalec odgovarja Potrošniku za vsako neskladnost, ki obstaja v času dostave Izdelka in se pojavi v roku dveh (2) let od tega trenutka, brez poseganja v daljši rok, ki ga predvideva nacionalna zakonodaja Potrošnika, ki ga slednji lahko preveri.

10.2.6 Dokazno breme

Za vsako neskladnost, ki se pojavi v roku enega (1) leta od trenutka, ko so bili Izdelki dostavljeni, se domneva, da je obstajala v času dostave Izdelkov, razen če se dokaže nasprotno ali razen če taka domneva ni združljiva z naravo Izdelkov ali naravo neskladnosti. Zgoraj navedeni rok velja brez poseganja v daljši rok, ki ga predvideva nacionalna zakonodaja Potrošnika, ki ga slednji lahko preveri.

10.2.7 Obvestilo

Nacionalna zakonodaja Potrošnika lahko določa, da mora Potrošnik, da bi uveljavljal svoje pravice, Prodajalca obvestiti o neskladnosti v določenem roku od datuma, ko je zaznal to neskladnost. Potrošnik je vabljen, da preveri svojo nacionalno zakonodajo glede tega.

10.2.8 Pravica potrošnika do odprave neskladnosti

(i) V primeru neskladnosti ima potrošnik pravico do odprave neskladnosti izdelkov, do sorazmernega znižanja cene ali do razveze prodajne pogodbe pod pogoji, določenimi v tem členu.

(ii) Za odpravo neskladnosti izdelkov lahko potrošnik izbere med popravilom in zamenjavo, razen če izbrani ukrep ni mogoč ali če bi v primerjavi z drugim ukrepom prodajalcu povzročil nesorazmerne stroške, ob upoštevanju vseh okoliščin, zlasti:

 1. vrednosti, ki bi jo imeli izdelki brez neskladnosti;
 2. pomembnosti neskladnosti; in
 3. možnosti izbire drugega ukrepa brez večjih nevšečnosti za potrošnika.

(iii) Prodajalec lahko zavrne odpravo neskladnosti izdelkov, če sta popravilo in zamenjava nemogoča ali če bi to povzročilo nesorazmerne stroške, ob upoštevanju vseh okoliščin, zlasti tistih, ki so navedene v točki (ii), podtočkah a) in b).

(iv) Potrošnik ima pravico do sorazmernega znižanja cene v skladu s členom 10.2.8 ali do razveze prodajne pogodbe v skladu s členom 10.2.9, v vsakem od naslednjih primerov:

 1. prodajalec ni izvedel popravila ali zamenjave ali, če je to primerno, ni izvedel popravila ali zamenjave v skladu s členom 10.2.6, (ii) in (iii), ali je prodajalec zavrnil odpravo neskladnosti v skladu s točko (iii) tega člena;
 2. neskladnost se pojavi kljub poskusu prodajalca, da odpravi neskladnost izdelkov;
 3. neskladnost je tako resna, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali takojšnjo razvezo prodajne pogodbe; ali
 4. prodajalec je izjavil ali iz okoliščin jasno izhaja, da prodajalec ne bo odpravil neskladnosti izdelkov v razumnem roku ali brez večjih nevšečnosti za potrošnika.

(v) Potrošnik nima pravice do razveze pogodbe, če je neskladnost le manjša. Breme dokazovanja, ali je neskladnost manjša ali ne, nosi prodajalec.

(vi) Potrošnik ima pravico zadržati plačilo preostanka cene ali dela le-te, dokler prodajalec ne izpolni obveznosti, ki izhajajo iz garancije. Posebne določbe za uveljavljanje pravice do zadržanja plačila so lahko predvidene v nacionalni zakonodaji potrošnika, ki jo je potrošnik pozvan, da jo preveri.

(vii) Nacionalna zakonodaja potrošnika lahko ureja vprašanje, ali in v kakšni meri dejstvo, da potrošnik prispeva k neskladnosti, vpliva na njegovo pravico do pravnih sredstev. Zato je potrošnik pozvan, da se posvetuje z nacionalno zakonodajo na to temo.

10.2.9 Popravilo ali zamenjava Izdelkov

(i) Popravilo ali zamenjava se izvede:

 1. brezplačno;
 2. v razumnem roku od trenutka, ko je Prodajalec bil obveščen s strani Potrošnika o neskladnosti;
 3. brez večjih nevšečnosti za Potrošnika, ob upoštevanju narave Izdelkov in namena uporabe, ki ga Potrošnik išče.

(ii) Ko je treba odpraviti neskladnost z popravilom ali zamenjavo Izdelkov, Potrošnik Izdelke da na razpolago Prodajalcu. Prodajalec prevzame zamenjane Izdelke na svoje stroške.

(iii) Ko popravilo zahteva odstranitev Izdelkov, ki so bili nameščeni v skladu z njihovo naravo in namenom pred pojavom neskladnosti, ali ko je treba te Izdelke zamenjati, obveznost popravila ali zamenjave Izdelkov vključuje odstranitev neskladnih Izdelkov in namestitev zamenjanih ali popravljenih Izdelkov, ali kritje stroškov odstranitve in namestitve.

(iv) Potrošnik ni dolžan plačati za običajno uporabo zamenjanih Izdelkov v obdobju pred njihovo zamenjavo.

10.2.10 Znižanje cene

Znižanje cene je sorazmerno z razliko med vrednostjo Izdelkov, ki jih je Potrošnik prejel, in vrednostjo, ki bi jo Izdelki imeli, če bi bili skladni.

10.2.11 Razveljavitev Prodaje

(i) Potrošnik uveljavlja svojo pravico do razveljavitve Prodaje z naslovljanjem izjave prodajalcu, ki izraža njegovo odločitev za uveljavitev pravice do razveljavitve pogodbe o Prodaji.

(ii) Kadar se neskladnost nanaša le na nekatere od Izdelkov, dostavljenih po pogodbi o Prodaji, in kadar obstaja razlog za razveljavitev pogodbe o prodaji v skladu s Členom 10.2.7, lahko Potrošnik uveljavi svojo pravico do razveljavitve pogodbe o Prodaji le glede teh Izdelkov in glede katerega koli drugega Izdelka, ki ga je pridobil hkrati z neskladnimi Izdelki, če od Potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo sprejel samo skladne Izdelke.

(iii) Ko Potrošnik uveljavi svojo pravico do razveljavitve pogodbe o Prodaji v celoti ali, v skladu z (ii), glede nekaterih Izdelkov, dostavljenih po pogodbi o Prodaji:

 1. Potrošnik vrne Izdelke Prodajalcu na njegove stroške; in
 2. Prodajalec povrne Potrošniku plačano ceno za Izdelke takoj po prejemu Izdelkov ali dokazila o njihovem vračilu, ki ga zagotovi Potrošnik.

Za namene tega odstavka lahko nacionalna zakonodaja Potrošnika predvideva pogoje za vračilo in povračilo. Zato je Potrošniku priporočljivo, da se na to točko posvetuje z nacionalno zakonodajo.

10.3 GARANCIJA ZA SKRITE NAPAKE

Ne glede na zakonsko garancijo skladnosti iz Člena 10.2, ima Potrošniški kupec možnost koristiti nacionalne predpise, ki ne urejajo posebej potrošniških pogodb in predvidevajo posebna pravna sredstva za določene vrste napak, ki niso bile očitne ob sklenitvi prodajne pogodbe, to je nacionalne določbe, ki lahko določajo posebna pravila v zvezi z odgovornostjo prodajalca v primeru skritih napak. Potrošnika vabimo, da se na to točko posvetuje z nacionalno zakonodajo.

Profesionalni ali Neprofesionalni kupec imajo koristi od morebitnih garancij, predvidenih z andorskim pravom.

10.4 KOMERCIJALNA GARANCIJA

Prodajalec ponuja Kupcu možnost, da pod določenimi pogoji svojemu Naročilu pridruži komercialno garancijo, imenovano "Garancija Pneus Plus", preko pogodbe o komercialni garanciji.

Ta komercialna garancija velja brez poseganja v pravico Potrošnika do koristi od zakonske garancije skladnosti, omenjene v Členu 10.2, ali nacionalnih določb v zvezi z garancijo za skrite napake, omenjenih v Členu 10.3.

V primeru, da Profesionalni ali Neprofesionalni kupec sklene komercialno garancijo, ta velja brez poseganja v pravico Profesionalnega ali Neprofesionalnega kupca do koristi od morebitnih garancij, predvidenih z andorskim pravom.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Razen v primeru, ko je neizpolnitev obveznosti s strani ene od Strank dokončna, so odškodnine dolžne le, če je bila dolžna Stranka predhodno pozvana k izpolnitvi v razumnem roku. Dolžna Stranka je, če je to primerno, obsojena na plačilo odškodnine bodisi zaradi neizpolnitve obveznosti bodisi zaradi zamude pri izpolnitvi, če ne dokaže, da je bila izpolnitev preprečena zaradi višje sile. Dolžna Stranka bo odgovorna le za odškodnino, ki je bila predvidena ali ki bi lahko bila predvidena ob sklenitvi Pogodbe, razen če je neizpolnitev posledica hude malomarnosti ali naklepa. Tudi v primeru, ko je neizpolnitev Pogodbe posledica hude malomarnosti ali naklepa, odškodnina vključuje le tisto, kar je neposredna in takojšnja posledica neizpolnitve.

12. ZAVAROVANJE

Prodajalec je zavarovan za svojo poklicno odgovornost, ki izhaja iz njegove dejavnosti in je posledica telesnih, materialnih in nematerialnih škod, povzročenih tretjim osebam pred ali po dostavi izdelka ali zaključku izvedbe del.

To zavarovanje je bilo sklenjeno pri družbi AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francija).

Geografska pokritost tega zavarovanja se razteza po celem svetu z izjemo (i) dejavnosti, ki jih izvajajo podružnice ali stalne ustanove, locirane izven Francije, Andore in Monaka; (ii) izvozov v Združene države Amerike in Kanado; (iii) storitev ali del, ki jih izvede zavarovanec ali v njegovem imenu na ozemljih Združenih držav Amerike in Kanade, vključno z organizacijo sejmov, razstav ali eksponatov.

13. VIŠJA SILA

V primeru Višje sile, ki ima za posledico dokončno preprečitev dolžnika, se Pogodba avtomatično razveljavi in Stranke so osvobojene svojih obveznosti.

V primeru Višje sile, ki ima za posledico začasno preprečitev, je izpolnitev obveznosti začasno prekinjena, razen če iz tega izhajajoča zamuda upravičuje razveljavitev Pogodbe.

Nemogočnost izpolnitve pogodbene obveznosti s strani Stranke oprosti to Stranko v sorazmernem obsegu, kadar izhaja iz primera Višje sile in je dokončna, razen če se ni dogovorila, da bo to breme prevzela ali če je bila predhodno pozvana k izpolnitvi.

14. OSEBNI PODATKI

Osebni podatki, ki jih Prodajalec zbira o Stranki v okviru Prodaje, so predmet avtomatizirane obdelave, za katero je Prodajalec sam določil sredstva in namen in je v tem smislu odgovoren za obdelavo v skladu s členom 3.4 andorskega zakona št. 15/2003 z dne 18. decembra 2003, imenovanega zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju "LQPD").

Stranko vabimo, da si ogleda Politiko zasebnosti in stran Piškotki Spletnega mesta, da izve več o pogojih, pod katerimi Prodajalec obdeluje in hrani osebne podatke.

15. POGODBENA DOKUMENTACIJA

Pogodba je sestavljena iz naslednjih pogodbenih dokumentov:

 1. iz teh Splošnih prodajnih pogojev;
 2. iz Naročilnice;
 3. iz Dostavnice;
 4. iz Prodajnega računa.

V primeru nasprotja ali razhajanja med določbami dveh dokumentov, bo prevladala določba dokumenta višjega ranga (npr.: Prodajni račun prevlada nad Dostavnico; Dostavnica prevlada nad Naročilnico; Naročilnica prevlada nad Splošnimi prodajnimi pogoji).

Nobena pripomba, ki jo navede Kupec, njegov pooblaščenec ali njegov predstavnik, na Dostavnici razen njegovega podpisa, ne bo šteta za pogodbeno, razen če je sprejeta s strani Prodajalca.

Vsi zgoraj navedeni pogodbeni dokumenti predstavljajo celotnost obstoječih obveznosti med Strankama. Ti pogodbeni dokumenti nadomeščajo in razveljavljajo vse prejšnje ustne ali pisne dogovore, ki se nanašajo na Prodajo.

Stranki sta se dogovorili, da prevzameta tveganje za kakršnekoli nepredvidljive spremembe okoliščin, ki bi izpolnjevanje obveznosti vsake od Strank po Pogodbi preveč otežile.

16. NASLOVI

Naslovi, uporabljeni v Splošnih pogojih poslovanja, so zagotovljeni zgolj zaradi lažje uporabe in ne smejo vplivati na pomen ali strukturo določb Splošnih pogojev poslovanja.

V primeru težav pri razlagi med katerimkoli od naslovov, ki se pojavljajo na začetku klavzul, in katerokoli od klavzul, bodo naslovi razglašeni za neobstoječe.

17. VELJAVNOST

Če bi bila ena ali več določb Splošnih prodajnih pogojev razglašena za nično, nezapisano ali neizvršljivo na podlagi zakona, predpisa ali kot posledica dokončne odločitve pristojnega sodišča, se mora ta ali te določbe šteti kot ločljive od Splošnih prodajnih pogojev. Ostale določbe Splošnih prodajnih pogojev se bodo štele za veljavne in bodo ostale v veljavi, razen če ena od strank ne dokaže, da je bila ali so bile razveljavljene določbe bistvene in odločilne, brez katerih ne bi sklenila pogodbe.

18. TOLERANCE

Dejstvo, da ena od Strank ne uveljavlja kršitve druge Stranke katerekoli njene obveznosti iz Pogodbe, ne sme biti razlagano kot odpoved uveljavljanju zadevne obveznosti v odsotnosti zastaranja.

19. REKLAMACIJE

V primeru reklamacije je Stranka vabljena, da kontaktira Prodajalca preko obrazca, dostopnega tukaj.

V okviru vsake reklamacije je Stranka vabljena, da navede številko svojega Naročila.

Prodajalec bo storil vse v svoji moči, da odgovori na vsako reklamacijo v najkrajšem možnem času.

Možnost vložitve reklamacije s strani Stranke ne vpliva na pravico do uveljavljanja pravice do obravnavanja zadeve pri potrošniškem mediatorju v skladu z določbami Člena 21 ali pri katerem koli pristojnem sodišču.

20. MEDIACIJA

V skladu s členom 14.1 Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 vas obveščamo o možnosti vložitve zahteve na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (RLL), ki jo zagotavlja Evropska komisija in je dostopna na naslednjem naslovu: Spletno reševanje potrošniških sporov.

21. VELJAVNA ZAKONODAJA

Contractualni odnosi med Prodajalcem in Potrošniškim Kupcem, ki se nahaja na ozemlju Evropske unije, se urejajo po zakonodaji države članice, v kateri je ta ustanovljen, kar zadeva njegovo zaščito v skladu s pravom potrošnika te države članice.

Ker so podatki v zvezi z Naročilom računalniško obdelani s strani malteškega podjetja Prodajalca, se bo uporabljala malteška zakonodaja za obdelavo osebnih podatkov.

V zvezi z vsemi drugimi vprašanji, ki ne spadajo pod zgoraj navedeni dve določbi, se subsidiarno uporablja andorska zakonodaja.